četvrtak, 18. avgust 2016.  16:40h
Pročitano 913 puta

Kokursi za ukljanjanje i otkup vršačkih uzurpatorskih useva

Objavljen je javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Vršca, ali i javni poziv za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Javne pozive možete pročitati u nastavku, a rok za dostavljanje ponuda je 22.08.2016. godine do 15,00 časova.

JAVNI POZIV ZA VRŠENJE USLUGE SKIDANJA USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

I Pozivaju se zainteresovana lica za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Vršca, da Gradu Vršcu podnesu pisane ponude sa uslovima za vršenje ove usluge.

II Zainteresovana lica moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. da na zahtev Radne grupe za sprovođenje Odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Vršca (u daljem tesktu - Radna grupa), izvrši žetvu-berbu poljoprivrednih useva u zavisnosti od potreba Grada Vršca, a na površinama, prema dinamici i dispoziciji koju odredi Radna grupa;

2. da sprovede sve potrebne mere bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i protivpožarne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara ( «Sl. glasnik RS«, br. 111/09 i 20/15). Svi troškovi koji nastanu u toku realizacije ovog posla, a odnose se na eventualne kvarove, popravke, redovno održavanje kombajna, kao i svi ostali ovde nepomenuti troškovi vezani za funkcionisanje kombajna, padaju na tereg kombajnera;

3. da obezbedi gorivo za žetvu-berbu o sopstvenom trošku.

III Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju kombajneri koji:

1. imaju registrovan kombajn u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", broj: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-odluka US, 55/14, 96/15-dr. zakon i 9/16);

2. dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom.

IV Grad Vršac će izvršiti uplatu naknade na ime izvršene usluge prema cenovniku zadružnog saveza Vojvodine (cena data po 1 hektaru požnjevene površine).

V Grad Vršac zadržava pravo odabira kombajnera sa kojim će zaključiti ugovor o poslovno- tehnnčkoj saradnji.

VI Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti razmatrane. Ponude se podnose u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, Trg pobede 1, na Pisarnici Gradske uprave, u zatvorenim kovertima sa naznakom "Grad Vršac-ponuda za skidanje useva sa poljoprivrednog zemljišta". Rok za dostavljanje ponuda je 22.08.2016. godine do 15,00 časova.

JAVNI POZIV ZA OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

I Pozivaju se zainteresovana lica za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, da Gradu Vršcu podnesu pisane ponude.

II Zainteresovana lica moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. Da obezbede otkupna mesta u katastarskim opštinama na teritoriji grada Vršca;

2. Da otkupno mesto ima uređeni prostor, kolsku vagu sa važećim uverenjem kojim se verifikuje njena tehnička ispravnost i ispravnost merenja kao i prisustvo registrovanih kuća za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (prijem se vrši na osnovu sertifikata o izvršenoj analizi poljoprivrednih proizvoda izdat od strane akreditovane kontrolne kuće).

3. Na otkupnom mestu primenjuju se tehnički uslovi za prijem, merenje, utovar i istovar poljoprivrednih proizvoda u skladu sa posebnim propisima;

4. Potrebno je da zainteresovano lice raspolaže sa dovoljnim brojem transportnih sredstava (10 kamiona sa prikolicama);

5. Neophodno je da zainteresovano lice obezbedi depozit u iznosu od 2.000.000,00 dinara ili bankarsku garanciju;

6. Lice će otkup vršiti po akontacionim cenama Dijamanta i Viktorija grupe, odnosno po najvišoj ceni;

7. Obračun i plaćanje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda će se vršiti u roku od 15 dana od momenta prodaje istih, s tim da se poslednja cena formira 01.10.2016.godine.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju lica zainteresovana za otkup poljoprivrednih proizvoda koja dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom. Grad Vršac zadržava pravo odabira lica za otkup poljoprivrednih proizvoda sa kojim će zaključiti ugovor o poslovnoj saradnji-otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po kriterijumima ponuđenim finansijskim i tehničkim uslovima u javnom pozivu. Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti

Ponude se podnose poštom ili u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, Trg pobede 1, na Pisarnici Gradske uprave, u zatvorenim kovertima sa naznakom "Grad Vršac-ponuda za otkup poljoprivrednih proizvoda". Rok za dostavljanje ponuda je 22.08.2016. godine do 15,00 časova.

Autor:  MOJKraj.rs
Ocenite ovaj članak:
(0 glasova)
MOJKraj.rs možete pratiti i preko mobilnih aplikacija.
Za Android kliknite OVDE, a za iOS OVDE
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00