petak, 14. avgust 2015.  17:56h
Pročitano 1582 puta

Licitacija za građevinsko zemljište u Vršcu

Raspisanje javni oglas za javno nadmetanje za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac, koje se nalazi u Podvršanskoj ulici.

Vršac sa visine od 13.700 metara Vršac sa visine od 13.700 metara

Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14) čl. 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“ br. 24/2012 i 48/2015) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgarađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac („Sl.list Opštine Vršac“ br.3/2015) Predsednik Opštine Vršac dana 05.08. 2015.godine objavljuje: 

JAVNI OGLAS

o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac 

I Raspisuje se javni oglas za javno nadmetanje za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac (u daljem tekstu : zemljište) i to : 

1. PARCELA I KATASTARSKA OPŠTINA: 161 K.o. Vršac, njiva 3.klase

POVRŠINA: 1ha 32a 44 m2,

LOKALITET: Vršac, ul. Podvršanska, 

CELINA ODNOSNO ZONA: Zona br.10, blok 127 

NAMENA ZEMLjIŠTA: porodično stanovanje sa delatnostima male privrede i kanalima

SPRATNOST:P+1+Pk 

STEPEN IZGRAĐENOSTI: 40%

USLOVI PRIKLjUČENjA NA INFRASTRUKTURU: Lokacija objekta saobraćajno ima sve uslove za pristup na javnu saobraćajnicu kao i sve uslove za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Namena zemljišta navedena u tač. 1. u prethodnom stavu određena je Generalnim planom Vršca ("Službeni list Opštine Vršac", br. 4/2007 i 6/2007).

PODACI O USLOVIMA PRODAJE 

Kupac je dužan da: - započne delatnost u izgrađenom objektu na predmetnoj parceli u roku od tri godine od dana potpisivanja Ugovora; - zaposli najmanje 10 lica ( kao novo zapošljavanje ), koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Vršac, po svom izboru, u roku do 1 godine od dana početka obavljanja delatnosti i da ne smanjuje broj zaposlenih najmanje pet godina od započinjanja delatnosti,- da ima registrovano sedište privrednog subjekta na teritoriji opštine Vršac.

Na predmetnoj nepokretnosti kao teret biće upisana zabrana otuđenja nepokretnosti koja će važiti do dana dobijanja upotrebne dozvole za objekat koji će se graditi na toj parceli . 

II Početna cena neizgrađenog građevinskog zemljišta opisanog u članu 1. ove Odluke, iznosi 4.330.788,00 dinara.

III Depozit (garantni iznos) za učešće u postupku otuđenja se utvrđuje u iznosu od 20 % od početne cene.

Depozit se uplaćuje na depozitni račun Opštinske uprave Depozit SO Vršac br.840-720804-40 po modelu 97, sa obaveznim pozivom na br.54-241, svrha uplate-depozit za javno nadmetanje.

IV Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cenu smatraće se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa uplaćenog za učešće u javnom nadmetanju.

V Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

VI Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se građevinsko zemljište otuđuje iz javne svojine prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita. 

Depozit se neće vratiti ukoliko učesnik ne pristupi javnom nadmetanju ili odustane od svoje ponude odnosno ne potpiše ugovor o otuđenju ili ne prihvati početni iznos.

Lice kome se zemljište otuđuje dužno je da u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o otuđenju zaključi ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta.

Učesnik u javnom nadmetanju čija se ponuda prihvati dužan je da isplati utvrđenu (izlicitiranu) cenu u roku od 30 (trideset) od dana zaključenja ugovora o otuđenju.

Ukoliko kupac ne pristupi zaključenju Ugovora o otuđenju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja o otuđenju, Rešenje o otuđenju zemljišta se stavlja van snage bez prava kupca na povraćaj uplaćenog garantnog iznosa za učešće u javnom nadmetanju.

Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na otuđenje predmetne nepokretnosti, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 radnih dana od dana sprovedenog postupka.

VII Prijava za učešće na javnom nadmetanju (u daljem tekstu: prijava) može se preuzeti na pisarnici Opštine Vršac ili na www.vrsac.org.rs i obavezno sadrži: 

1) za fizička lica: ime i prezime, JMBG, br.lične karte, adresu stanovanja i br.telefona; 

2) za pravna lica i preduzetnike: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, poreski identifikacioni broj, matični br., br.telefona, potpis ovlašćenog lica i pečat; 

3) vidljivu naznaku na koju katastarsku parcelu se odnosi; 

4) izjavu o prihvatanju uslova oglasa.

VIII Uz prijavu se dostavlja i: 

1) dokaz o uplaćenom garantnom iznosu; 

2) fotokopija lične karte za fizička lica

3) specijalna i sudski overena punomoć; i

4) rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar. 

IX Rok za podnošenje prijava za javno nadmetanje je 30 dana od dana oglašavanja na website-u Opštine Vršac, odnosno do 19.09.2015.god.

Prijavu sa prilozima zainteresovano lice može predati na pisarnici Opštinske uprave u Vršcu ili dostaviti na adresu: Opština Vršac, Trg pobede br. 1. 26300 Vršac, sa naznakom. – Komisiji za pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Vršac-za javno nadmetanje.

X Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve gore navedene isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su ti podaci dati suprotni objavljenom tekstu oglasa. 

XI Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje poseduje specijalnu i sudsku overenu punomoć.

XII Javno nadmetanje će se održati u maloj sali Skupštine Opštine Vršac dana 24.09.2015 godine sa početkom u 11,30 časova.

Bliža obaveštenja u vezi sa otuđenjem zemljišta mogu se dobiti svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova u Odeljenju za urbanističko građevinske i imovinsko pravne poslove, kanc.br.205, ili na tel. br. 013/ 800-541.

Autor:  MOJKraj.rs
Ocenite ovaj članak:
(0 glasova)
MOJKraj.rs možete pratiti i preko mobilnih aplikacija.
Za Android kliknite OVDE, a za iOS OVDE
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00