subota, 29. oktobar 2022.  04:01h

Budžet je dobro planiran

Skupština Grada Vršca danas je na 21. redovnoj sednici usvojila Odluku o Drugom rebalansu budžeta Grada Vršca, što je bila prva od ukupno 28 tačaka. Gradonačelnica Dragana Mitrović, izvestila je odbornike Skupštine Grada o razlozima za donošenje ovakve odluke.„Osnovni razlog za njeno donošenje je usklađivanje plana prihoda i primanja i rashoda i izdataka sa stvarnim stanjem, imajući u vidu devetomesečno izvršenje budžeta i imajući u vidu iskazane objektivne potrebe korisnika budžeta da u okviru svojih aproprijacija rashoda i izdataka izvrše manje izmene. Dakle ovaj predlog rebalansa budžeta ne donosi nove poslove i aktivnosti, što se vidi i po njegovom obimu i po načinu raspodele sredstava, već samo preusmeravanje sredstava između već odobrenih aproprijacija ili pak manje uvećanje plana na pojedinim aproprijacijama, uslovnjenih rastom cena na tržištu. Činjenica da je ovo drugi rebalans budžeta u tekućoj godini, govori u prilog tome da je inicijalni budžet bio dobro planiran. Drugim rebalansom budžeta Grada Vršca za 2022. godinu, ukupni prihodi i primanja zajedno sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine, po svim izvorima finansiranja, utvrđeni su na nivou od 2.903.000.000,00 dinara, odnosno na istom nivou od 2.903.000.000,00 dinara utvrđeni su ukupni rashodi i izdaci zajedno sa otplatom anuiteta. To je, u odnosu na Odluku o Prvom rebalansu budžeta veće za 1 odsto (55.000.000,00 dinara). Dakle, pristup planiranju obima bio je realan i odgovoran. Na istorijsku visinu iznosa budžeta Grada Vršca u prethodnom periodu posebno je uticala aktivna politika saradnje sa višim nivoima vlasti, gde je lokalna samouprava uspela da obezbedi više od 500 miliona dinara sredstava za sufinansiranje projekata u našem gradu“, istakla je tokom svog obrazlaganja, gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.


Imajući u vidu da je gotovo sam kraj budžetske godine i da ovim predlogom rebalansa Grad usaglašava plan sa potrebama do kraja godine, bez planiranja novih aktivnosti, a osvrćući se na devetomesečno izvršenje budžeta, Gradonačelnica je istakla da je pred odbornicima rebalans budžeta koji je nadogradnja dobro planiranog inicijalnog budžeta:

koji je predložen u realnom obimu, utemeljen na realnim izvorima finansiranja i na planu koji će se ostvariti.
koji kao i do sada ima uravnoteženu raspodelu sredstava po svim sektorima odnosno programima.
koji omogućava svim korisnicima budžeta da svoje planirane aktivnosti i programe rada ostvaruju nesmetano.
koji je istovremeno i socijalni , ali i razvojni.
“Koji nastavlja sa praksom visokog učešća sredstava u realizaciji infrastrukturnih projekata, jer bez dobre infrastrukture nema razvijene privrede, niti visokog kvaliteta života naših građana. Rukovodstvo Grada, zajedno sa svim odeljenjima i službama u Gradskoj Upravi, kao i sa svim ostalim korisnicima budžeta aktivno učestvuje u planiranju i sprovođenju investicija i privlačenju finasijskih sredstava od drugih nivoa vlasti kroz aktivno učešće u konkursima. Samo za prvih šest meseci ove godine dobijeno je na ime donacija i na ime transfera od viših nivoa vlasti preko 268 miliona dinara. A samo za kategoriju izdataka 51-osnovna sredstva (gde spadaju zgrade i građevinski objekti i mašine i oprema) Rebalansom je planirano 747 miliona dinara, što predstavlja preko 25 odsto budžeta grada Vršca“, objasnila je dalje Gradonačelnica Vršca.


Ona se potom osvrnula i na najvažnije investicije koje su realizovane ili završene u okviru ovog budžeta, među kojima su najvrednije:

Izgradnja novog vrtića u Vršcu;
Izgradnja sportske sale u naseljenom mestu Gudurica;
Projektno – tehnička dokumentacija za opremanje infrastrukturom dela severne zone u Vršcu;
Dovodnik vode od Grada Vršca do Severne industrijske zone;
Opremanje infrastrukturom dela severne industrijske zone u Vršcu – prva faza; – Izgradnja novog groblja u Vršcu; Rekonstrukcija glavnog rezervoara prve visinske zone, za faze hidromašinske opreme i elektroenergetske instalacije;
Montažna oprema i prateće infrastrukturne instalacije za potrebe sistema tehničke zaštite na teritoriji grada Vršca;
Inovativni sistem za kontrolu i upravljanje saobraćajem na teritoriji grada Vršca; – Opremanje Pozorišta savremenom opremom za svetlo zvuk i video;
Izgradnja i rekonstrukcija ulica, puteva i drugih trotoara;
Sredstva samodoprinosa za kanalizaciju – Oprema za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, projektovanje, nabavka opreme sa instalacijom i izvođenje radova na dogradnji postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV) Grada Vršca – izgradnja linije mulja po sistemu “Ključ u ruke“;
Energetska sanacija stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koju sprovodi jedinica lokalne samouprave.

„Sve tekuće obaveze naših korisnika izmiruju se redovno u cilju realizacije njihovih aktivnosti i programa rada. Sredstva se redovno transferišu svim školama u gradu i na selu. Sprovedeni su svi konkursi za sufinansiranje programa udruženja građana. Isplaćene su materijalne pomoći učenicima i studentima, sprovedene su sve privredno turističke i kulturne manifestacije od značaja za grad u skladu sa planovima, a sve je to bilo moguće, zahvaljujući dobro planiranom budžetu. Mali broj gradova i opština se može pohvaliti činjenicom da u isto vreme, paralelno, sprovodi veoma vredne i velike projekte, kao što može Grad Vršac da se pohvali. Posebno ako uzmemo u obzir okolnosti na globalnom niovu, koje su nas zatekle u prethodne dve godine“, dodala je na kraju svog izlaganja gradonačelnica Dragana Mitrović.

U nastavku sednice donete su odluke o Planu razvoja Grada Vršca za period 2022.-2028. i usvajanju Plana detaljne regulacije za Aerodrom Vršac, usvojeni su zatim godišnji izveštaj i godišnji plan rada Predškolske ustanove „Čarolija“, kao i rešenja o davanju saglasnosti na odluke JKP „Drugi oktobar“. Do kraja sednice donet je i niz protokolarnih odluka uglavnom iz oblasti imovinsko pravnih odnosa koje su u nadležnosti Skupštine Grada.

MOJKraj.rs možete pratiti i preko mobilnih aplikacija.
Za Android kliknite OVDE, a za iOS OVDE
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00